پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 606 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (20 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (20 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (20 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 475 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 606 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (25) بیست و پنج تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (51 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (25) بیست و پنج تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (51 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (25) بیست و پنج تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (51 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 51 حجم فایل: 535 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (25) بیست و […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (3) سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (17 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (3) سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (17 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (3) سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (17 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 373 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (3) سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (24) بیست و چهار تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (28 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (24) بیست و چهار تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (28 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (24) بیست و چهار تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (28 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 441 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (24) بیست و […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (7) هفتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (27 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (7) هفتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (27 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (7) هفتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (27 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 205 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (7) هفتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (42 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (42 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (42 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 42 حجم فایل: 227 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 191 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (29 اسلاید)

پکیچ تخصصی پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (29 اسلاید) رااینجا رایگان دانلود کنید   پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (29 اسلاید) فرمت فایل اصلی: pptx – قابل ویرایش تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 166 کیلوبایت قسمتی از چکیده: پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم […]